بازديد آقاي رضا جلالي ، مديركل امور ايثارگران شهرداري تهران