بازديد رئيس بنياد شهيد و امور ايثار گران از بيمارستان صدر


ازديد رئيس بنياد شهيد و امور ايثار گران از بيمارستان صدر در روز جانباز 26 اسفند 99