تقدير از پرسنل محترم واحد كاردرماني و مدارك پزشكي به مناسبت روز جهاني كاردرماني و آمار


تقدير از پرسنل محترم واحد كاردرماني و مدارك پزشكي بيمارستان روانپزشكي صدر به مناسبت روز جهاني كاردرماني و آمار   1400/08/08