انتصاب آقای نعیم خانمیرزایی به عنوان سرپرست واحد اداری مالی پشتیبانی بیمارستان روانپزشکی صدر


انتصاب آقای نعیم خانمیرزایی به عنوان سرپرست واحد اداری مالی پشتیبانی بیمارستان روانپزشکی صدر

1400/08/19