تقدير و تشكر از زحمات چندين ساله ي جناب آقاي دكتر نبي اله دريجاني به جانبازان معزز دفاع مقدس


در تاريخ 1400/4/21 در دفتر رياست بيمارستان مراسمي جهت تقدير و تشكر از زحمات چندين ساله ي جناب آقاي دكتر نبي اله دريجاني به جانبازان معزز دفاع مقدس برگزار گرديد.