اهدای عضو در مشهد جان دو نفر را نجات داد


اهدای اعضای بیمار 60 ساله دچار مرگ مغزی ساکن مشهد به جان دو بیمار نیازمند عضو، حیات دوباره بخشید. - دانشگاه علوم پزشکی مشهد روز سه شنبه گزارش داد: در هشتصد و سی و هشتمین عمل اهدای عضو از ...اهدای اعضای بیمار 60 ساله دچار مرگ مغزی ساکن مشهد به جان دو بیمار نیازمند عضو، حیات دوباره بخشید. - دانشگاه علوم پزشکی مشهد روز سه شنبه گزارش داد: در هشتصد و سی و هشتمین عمل اهدای عضو از ...اهدای اعضای بیمار 60 ساله دچار مرگ مغزی ساکن مشهد به جان دو بیمار نیازمند عضو، حیات دوباره بخشید. - دانشگاه علوم پزشکی مشهد روز سه شنبه گزارش داد: در هشتصد و سی و هشتمین عمل اهدای عضو از ...اهدای اعضای بیمار 60 ساله دچار مرگ مغزی ساکن مشهد به جان دو بیمار نیازمند عضو، حیات دوباره بخشید. - دانشگاه علوم پزشکی مشهد روز سه شنبه گزارش داد: در هشتصد و سی و هشتمین عمل اهدای عضو از ...اهدای اعضای بیمار 60 ساله دچار مرگ مغزی ساکن مشهد به جان دو بیمار نیازمند عضو، حیات دوباره بخشید. - دانشگاه علوم پزشکی مشهد روز سه شنبه گزارش داد: در هشتصد و سی و هشتمین عمل اهدای عضو از ...