مراسم تقدير از همكاران بيمارستان روانپزشكي صدر به مناسبت كسب گواهينامه درجه يك اعتباربخشي


مراسم تقدير از همكاران بيمارستان روانپزشكي صدر به مناسبت كسب گواهينامه درجه يك اعتباربخشي