پايان كار آقاي مهندس مهدي جعفري


مراسم پايان كار و تقدير از زحمات  پنج ساله ي آقاي مهندس مهدي جعفري ( مسئول واحد  پشتيباني بيمارستان  روانپزشكي صدر سابقه حضور در واحدهاي ترخيص، مالي و پشتيباني) با حضور همكاران محترم.

1400/8/12