واحد اورژانس بيمارستان روانپزشكي صدر به صورت 24 ساعته آماده خدمت رساني به مراجعين محترم مي باشد.