ملاقات بيماران همه روزه از ساعت 16-14 مي باشد .

به علت شيوع ويروس كرونا از آوردن هر گونه خوراكي براي بيمار خودداري نماييد.