مراجعين داروخانه


داروخانه بيمارستان روانپزشكي صدر از ساعت 8 الي 15:45 ارائه گر خدمات داروئي جهت بيماران بستري بيمارستان مي باشد .

داروخانه بستری وظیفه تاٌمین داروها و تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران را بر عهده دارد. خوشبختانه باتوجه به مصوبات كميته دارو و درمان بيمارستان و با برنامه ریزی انجام شده ، این داروخانه تمامی نیازهای دارویی و تجهیزات پزشکی بیماران بستری را در اسرع وقت تامین مي كند و با توجه به مصوبات فوق بيماران برای تاٌمین دارو و تجهیزات پزشکی به خارج از بیمارستان فرستاده نمی شوند و تمام مراحل تهيه و تاٌمين به عهده داروخانه بستري بيمارستان مي باشد.